ALGEMEEN  WIERDENS  MANNENKOOR

PRIVACYREGLEMENT 

Het Algemeen Wierdens Mannenkoor, verder te noemen het AWM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit reglement. Het AWM heeft de verwerkingsverantwoordelijkheid neergelegd bij de secretaris en deels bij de penningmeester. Zie contactgegevens

Contactgegevens:

p/a   Kamillelaan 19, 7641 CV Wierden
Telefoon: 0546 572955
Email: secretaris@algemeenwierdensmannenkoor.nl
https://www.algemeenwierdensmannenkoor.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het AWM verwerkt persoonsgegevens van de leden en ondersteunende krachten omdat zij gebruik maken van de diensten van het koor en omdat zij die gegevens met hun uitdrukkelijke toestemming ter verwerking hebben aangereikt. Persoonsgegevens worden verwerkt in de ledenadministratie en in de ledenlijst die alleen toegankelijk is voor leden. De ledenlijst is voor leden alleen zichtbaar na inloggen op een door een wachtwoord afgeschermd deel van de website. Hieronder een overzicht van de door het AWM verkregen en beheerde  persoonsgegevens en waar deze zijn opgeslagen.

 

De ledenadministratie bevindt zich uitsluitend op de persoonlijke computer van de secretaris. De back-up staat in de cloud onder “Google Drive” en is beveiligd met inloggegevens. De felicitatielijsten, met uitsluitend de dag van geboorte en niet het geboortejaar, bevinden zich bij twee koorleden voor het verzenden van een felicitatiekaart op de verjaardag. Uitsluitend ter verwerking van de contributie of andere collectieve bedragen zijn bankrekeninggegevens en de NAW-gegevens  opgeslagen op de computer van de penningmeester. Zowel de computer van de secretaris als die van de penningmeester zijn beschermd door een professioneel beveiligingsprogramma

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt of beheert het AWM geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Indien een lid er van overtuigd is dat het AWM zonder zijn toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens heeft verzameld kan hij daarover bij het bestuur een klacht indienen. Indien het bestuur die mening ook is toegedaan worden die gegevens onmiddellijk door de secretaris verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag het AWM persoonsgegevens verwerkt

Het AWM verwerkt en beheerd persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van overeengekomen betalingen
  • Verzenden van nieuwsbrieven en algemene en persoonlijk berichten.
  • Voor een snelle berichtgeving via mail of telefoon indien zulks in het belang van een goede gang van zaken bij het koor gewenst is.
Hoe lang het AWM persoonsgegevens bewaart.

Het AWM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het AWM verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de kooractiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto’s

Op de openbare website van het AWM voorkomende foto’s worden geplaatst met instemming van betrokkenen. Bezwaar hiertegen dient te worden gemeld bij de secretaris.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het AWM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Elk lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door het AWM. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van persoonsgegevens of tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens dient te worden gestuurd naar de secretaris. Zie hierboven onder Contactgegevens..

Klachten

Het AWM wijst de leden op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

Het AWM neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een lid de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan hij kan contact opnemen met de secretaris. Zie onder Contactgegevens

Melden datalekken

Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van het AWM. De secretaris zorgt in overleg met. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Donateurs en sponsoren

Bij de penningmeester berust het NAW-bestand van donateurs en sponsoren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het jaarlijkse verzoek om betaling van de toegezegde bijdrage.

Bekendheid van dit Reglement

Dit reglement is opgenomen als “Privacyreglement” op de openbare website van het AWM onder het kopje “Organisatie”

 

Wierden, 17 juli 2018

Het bestuur,

  1.   K. Procee, voorzitter
  2.   H. Lubberding, secretaris