Eind jaren zestig namen vier mannen van het toen bestaande Chr. Mannenkoor het besluit om een algemeen koor op te richten.
Op 13 april 1970 was de oprichtingsvergadering en men startte met 25 leden. In de aanloopperiode groeide dit aantal door tot ongeveer 40 personen. Het ledental kende veel ups en downs maar bleef toch altijd rond dit aantal. Ondanks alle wervingsakties die ondernomen werden.

In 1995 kon men uiteindelijk het 50e lid verwelkomen en sindsdien is het koor gestaag gegroeid met als hoogtepunt het jaar 2005 toen een ludieke actie, n.l. het éénmalig optreden van het projectkoor A.W.M. & zoon, 5 nieuwe leden opleverde. Ook de in het leven geroepen koorscholingen hebben de nodige leden aangebracht, zodat het AWM begin 2015 zo’n  60 leden telde.  De voortschrijdende vergrijzing en de afnemende interesse van mannen voor de koorzang heeft het aantal actieve zangers  in 2020 teruggebracht naar 45.  Een  terugloop die ook landelijk waarneembaar is 

Van 1970 tot 1979 hebben, door diverse omstandigheden, 4 dirigenten het koor geleid. Maar vanaf 1980 tot heden hebben twee muzikale leiders het koor onder hun hoede gehad. Henk de Roo stond van 1980 tot 2000 voor het koor en vanaf 2000 zwaait Frauke Langbein de dirigeerstok. Deze zekerheden, naast, de hierboven genoemde scholingen, hebben het koor kwalitatief zeer goed gedaan.

Bijna elk jaar houdt het koor een voor- of najaarsconcert met diverse gastoptredens. Tevens verleent zij haar medewerking aan de nationale dodenherdenking, de volkskerstzang, kerkdiensten en treedt het koor op in diverse verzorgingshuizen.
Ook biedt het koor de inwoners van Wierden, indien het past in de agenda, jaarlijks een kerstconcert aan.  Dit als dank voor de support en financiële ondersteuning. Uit de grote publieke belangstelling, tijdens deze optredens, kan afgeleid worden dat het koor zowel in, als buiten, Wierden graag gehoord wordt.